Succession Board

Home / About / Succession Board

JHARKHAND STATE CENTRE, RANCHI

Roll of Honour:

Year Chairman Hony. Secretary
1961-62 M.N. Das V.K. Ambast
1962-63 G.S. Prasad S.N. Jayaswal
1963-64 B. Ojha M.B. Gopalkrishnan
1964-65 K.M.Gupta S.K. Sharma
1965-66 M.B. Tiwadey S.K.Sharma
1966-67 V.B.K. Murty S.R. Kar Roy
1967-68 V.B.K. Murty R.P. Kakar
1968-69 T.S. Vedagiri R.P. Kakar
1969-70 T.S. Vedagiri R.P. Kakar
1870-71 G.B. Pant B.N.S. Murthy
1971-72 Debu Roy V.K. Sharma
1972-73 Debu Roy V.K. Sharma
1973-74 J.P. Das V.K. Sharma
1974-75 J.P. Das J.A. Rao
1975-76 R.S. Minocha J.A. Rao
1976-77 C.R.M. Ayyar Khagendra Prasad
1977-78 J.P. Das Khagendra Prasad
1978-80 R. Prasad A.L.C. Jaiswal
1980-82 B. Manohar Rao A.P. Roy
1982-84 G.L. Varma B.K. Verma
1984-86 A.P. Roy Uday Shankar
1986-88 B.K. Verma R. Sampathkumar S.P. Singh
1988-90 Uday Shankar S.P. Chowdhury
1990-92 V. Ramaswamy G. Sundaresh
1992-94 S.N. Sharan A.K. Saxena
1994-96 S.P.Singh C.B.Sinha
1996-98 S. Prasad A.K. Chatterjee
1998-2000 K.K.Khadiya B.C. Roy
2000-2002 S.K.Mukherjee Prashant Deva (Upto 15.07.2001)Sanjay Sen
2002-2004 Prof. A.K. Chatterjee R.S. Chakravarty
2004-2006 C.B. Sinha A.K. Choudhary
2006-2008 A.K. Saxena Shashank Kumar
2008-2010 B.D. Kataruka M.I. Alam
2010-2012 K.K. Mehrotra Indranil Sen
2012-2014 Chandrakant Raipat Subrata Mukherjee
2014-2016 Shivanand Roy Manik Mukhopadhyay
2016-2018 Sanjay Sen Manda Rajananda Kumar
2018-2020 Siyaranjan Kumar Singh Jitendra Kumar
2020-2022 Er.M.I.Alam Er. Manoj Kumar
Disclaimer © Copyright 2019-2022 The Institution of Engineers (India), Jharkhand States Center. All Rights Reserved. Developed & Maintained By :Volt Technologies